Pravidelná servisní prohlídka

Co je servisní prohlídka a proč ji výrobci vyžadují?

Servisní prohlídka je řada níže popsaných úkonů servisního technika, při kterých se čistí, seřizuje a kontroluje stav a ověřuje bezpečnost plynového spotřebiče. Používáním plynového spotřebiče v nedokonalých podmínkách s nedokonalým topným médiem dochází k zanášení mnoha komponent plynového spotřebiče. Přílišné znečištění může vyvolat nejen nefunkčnost, ale i poškození některých dílů plynového spotřebiče. Včas provedená servisní prohlídka tak předchází závadám, které by jinak nemusely vzniknout. Proto každý výrobce pro uznání plné záruky požaduje, aby byla nejdéle v periodě jednoho roku servisní prohlídka provedena.

Proč pravidelnou roční servisní prohlídku?

Pravidelná prohlídka vašeho spotřebiče přináší úsporu nákladů, zvyšuje spolehlivost provozu a také šetří životní prostředí díky nižšímu opsahu škodlivin ve spalinách.

Průtok spalin kotlem při různých úrovních znečištění výměníku:

Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí, zabezpečí váš majetek před požáry a přinese vám snížení nákladů na vytápění či přípravu teplé vody.

Pravidelný servis přináší i nemalé finanční úspory. Jako příklad mohou být posloužity výsledky měření spalin u kotle se znečištěným výměníkem a stejného kotle po provedení servisu (vyčištění výměníku) uveřejněné na portálu tzb-info.

Z analýzy spalin vyplývá, že před vyčištěním výměníku spaliny obsahovaly 2,63 % CO2 a 22661 ppm (tedy 2,27 %) CO. Po servisu spaliny obsahovaly 4,29 % CO2 a 25 ppm CO. Před servisem spaliny obsahovaly celkem 4,9 % oxidů uhlíku.

Dokonalým spálením kubického metru plynu lze získat 35,84 MJ, ale díky znečištěnému výměníku se při spalování uvolnilo pouze 29,99 MJ (tj. 83,7 %). Zbylých necelých 6 MJ odchází ve formě nespáleného oxidu uhelnatého.

Vyčištěním výměníku pak poklesne spotřeba plynu potřebná na dodání určitého množství tepla do systému o necelých 19,5 %. A to je úspora, která bohatě pokryje náklady na provádění pravidelné údržby.

Co se při servisní prohlídce vlastně dělá?

Servisní prohlídka spočívá v přesně popsaných úkonech, které jsou vesměs pro řadu kotlů stejné, ale v detailech se liší podle druhu a typu kotle.

 • vizuální kontrola přístroje
 • kontrola funkce a stavu přístroje
 • vypuštění topné vody z přístroje
 • kontrola tlaku expanzní nádoby
 • vyčištění hořáku, primárního výměníku, trysek
 • kontrola odvodu kondenzátu, demontáž sifonu a jeho vyčištění, naplnění vodou (kondenzační provedení)
 • seřízení hoření pomocí analyzátoru spalin
 • kontrola dopouštění
 • zjištění opotřebovaných nebo vadných dílů a jejich následná výměna
 • celkové vyčištění přístroje
 • kontrola funkce všech bezpečnostních prvků
 • kontrola elektrického připojení
 • kontrola těsnosti a připojení plynu

Od 1.8.2013 dle TPG 704 01 se musí u spotřebičů typu B (odebírají vzduch pro spalování z prostoru ve kterém jsou umístněny) provést z bezpečnostních důvodů následující měření :

 1. měření koncentrace oxidu uhelnatého CO ve spalinách
 2. koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výšce 1,5 m nad podlahou
 3. tah komína
 4. teplotu spalin

Změna se dotkla všech kapitol tohoto základního předpisu (TPG 704 01) pro oblast domovních plynovodů, k zásadním změnám pak došlo u požadavků na umísťování spotřebičů. Nově jsou  specifikovány úkony, které budou muset být provedeny při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu.

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodném umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory.

Kolik servisní prohlídka stojí?

Cena servisní prohlídky se odvíjí od typu a výkonu plynového spotřebiče. Přehled naleznete v našem ceníku.

Kdo a kdy je povinnen zajistit provedení roční prohlídky?

Fyzická osoba, která vlastníkem rodinného domu nebo bytu, kdy jen spolu s rodinnými příslušníky užívá nejen rodinný dům či byt, ale i odběrné plynové zařízení, nemá povinnost provádět provozní revize a kontroly předmětného zařízení (viz § 1, odst.3, vyhl. ČÚBP č. 85 /1978 Sb., v platném znění). Je však povinna jako chráněný zákazník, jemuž dodává příslušná licencovaná osoba plyn, udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. O vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Většina výrobců doporučuje provádět servisní prohlídky s periodou jednoho roku.

Chcete si objednat servis kotle, nebo se jen na něco zeptat?

Napište nám nebo Volejte: 233 379 938

Kancelář:
Kamenická 653/50
170 00 Praha 7

Pro objednávku technika volejte kancelář.

Telefon:
Mobilní telefon: 733 579 826
Pevná linka: 233 379 938

E-mail : info@seplyko.cz

Provozní doba kanceláře:
Po - Pá 8:00 - 16:30

Aktuality

Jakou značku kotle si vybrat ?

8. 8. 2019

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domova je plynový kotel.  Určitě je potřeba, aby byl kotel bezporuchový, optimálně výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle pro domácí použití hraje rozhodující roli stanovení způsobu ohřevu teplé užitkové vody a s tím příslušný […]

Proč mít kondenzační kotel ?

5. 2. 2017

Výhodou kondenzačních kotlů je možnost úspory až 20 až 30 % ze spotřeby plynu určeného k vytápění (úspora je závislá na nastavené teplotě topné vody). Při znalosti průměrných ročních nákladů na vytápění plynem pak lze vcelku přesně stanovit úsporu nákladů při pořízení kondenzačního kotle. Při výměně staršího plynového kotle za kondenzační kotel je 99,9% případů rekonstruovat […]