Pravidelná servisní prohlídka

Co je servisní prohlídka a proč ji výrobci vyžadují?

Servisní prohlídka je řada níže popsaných úkonů servisního technika, při kterých se čistí, seřizuje a kontroluje stav a ověřuje bezpečnost plynového spotřebiče. Používáním plynového spotřebiče v nedokonalých podmínkách s nedokonalým topným médiem dochází k zanášení mnoha komponent plynového spotřebiče. Přílišné znečištění může vyvolat nejen nefunkčnost, ale i poškození některých dílů plynového spotřebiče. Včas provedená servisní prohlídka tak předchází závadám, které by jinak nemusely vzniknout. Proto každý výrobce pro uznání plné záruky požaduje, aby byla nejdéle v periodě jednoho roku servisní prohlídka provedena.

Proč pravidelnou roční servisní prohlídku?

Pravidelná prohlídka vašeho spotřebiče přináší úsporu nákladů, zvyšuje spolehlivost provozu a také šetří životní prostředí díky nižšímu opsahu škodlivin ve spalinách.

Co se při servisní prohlídce vlastně dělá?

Servisní prohlídka spočívá v přesně popsaných úkonech, které jsou vesměs pro řadu kotlů stejné, ale v detailech se liší podle druhu a typu kotle.

 • Vizuální kontrola přístroje
 • Kontrola funkce a stavu přístroje
 • Vypuštění topné vody z přístroje
 • Kontrola tlaku expanzní nádoby
 • Vyčištění hořáku, primárního výměníku, trysek
 • Kontrola odvodu kondenzátu, demontáž sifonu a jeho vyčištění, naplnění vodou (kondenzační provedení)
 • Seřízení hoření pomocí analyzátoru spalin
 • Kontrola dopouštění
 • Zjištění opotřebovaných nebo vadných dílů a jejich následná výměna
 • Celkové vyčištění přístroje
 • Kontrola funkce všech bezpečnostních prvků
 • Kontrola elektrického připojení
 • Kontrola těsnosti a připojení plynu

Od 1.8.2013 dle TPG 704 01 se musí u spotřebičů typu B (odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny) provést z bezpečnostních důvodů následující měření:

 1. Měření koncentrace oxidu uhelnatého CO ve spalinách
 2. Koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výšce 1,5 m nad podlahou
 3. Tah komína
 4. Teplotu spalin

Změna se dotkla všech kapitol tohoto základního předpisu (TPG 704 01) pro oblast domovních plynovodů, k zásadním změnám pak došlo u požadavků na umísťování spotřebičů. Nově jsou  specifikovány úkony, které budou muset být provedeny při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu.

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodném umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory.

Jaký je průtok spalin kotlem při různých úrovních znečištění výměníku?

Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí, zabezpečí váš majetek před požáry a přinese vám snížení nákladů na vytápění či přípravu teplé vody.

Pravidelný servis přináší i nemalé finanční úspory. Jako příklad mohou být posloužity výsledky měření spalin u kotle se znečištěným výměníkem a stejného kotle po provedení servisu (vyčištění výměníku) uveřejněné na portálu tzb-info.

Z analýzy spalin vyplývá, že před vyčištěním výměníku spaliny obsahovaly 2,63 % CO2 a 22661 ppm (tedy 2,27 %) CO. Po servisu spaliny obsahovaly 4,29 % CO2 a 25 ppm CO. Před servisem spaliny obsahovaly celkem 4,9 % oxidů uhlíku.

Dokonalým spálením kubického metru plynu lze získat 35,84 MJ, ale díky znečištěnému výměníku se při spalování uvolnilo pouze 29,99 MJ (tj. 83,7 %). Zbylých necelých 6 MJ odchází ve formě nespáleného oxidu uhelnatého.

Vyčištěním výměníku pak poklesne spotřeba plynu potřebná na dodání určitého množství tepla do systému o necelých 19,5 %. A to je úspora, která bohatě pokryje náklady na provádění pravidelné údržby.

Kolik servisní prohlídka stojí?

Cena servisní prohlídky se odvíjí od typu a výkonu plynového spotřebiče. Přehled naleznete v našem ceníku.

Kdo a kdy je povinnen zajistit provedení roční prohlídky?

Fyzická osoba, která vlastníkem rodinného domu nebo bytu, kdy jen spolu s rodinnými příslušníky užívá nejen rodinný dům či byt, ale i odběrné plynové zařízení, nemá povinnost provádět provozní revize a kontroly předmětného zařízení (viz § 1, odst.3, vyhl. ČÚBP č. 85 /1978 Sb., v platném znění). Je však povinna jako chráněný zákazník, jemuž dodává příslušná licencovaná osoba plyn, udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. O vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Většina výrobců doporučuje provádět servisní prohlídky s periodou jednoho roku.